1.COM
Coaxial Dynamics中国总代理 点击这里给我发消息
尚帕信息科技(上海)有限公司 网站入口
来自美国的RF射频测试设备及部件专家 Call Now!
18616790365

网站入口

产品支持
>
>
>
我们的产品
>
数字广播产品
 
 
 
 
>
定向RF功率表/计
 
 
 
 
>
>
插入组件
 
7/8"线路尺寸
 
 
 
 
>
>
>
信号取样器
 
 
>
>
   
   
联系我们
 
MP: 18616790365
info@sunplume.com
点击这里给我发消息

插入元件 - 7/8"

产品特点

> 镀金以获得高电导率   
 
> 可与其它元件互换

> NIST可追溯精度标准   

> 坚固可靠    

> 1年质量保证 
产品描述


82000系列Coaxial Dynamics插入元件根据严格的规格参数进行校验以确保可以和其它元件或仪表(7/8"线路尺寸,不管是今天还是20年前购买的)进行互换。

我们保证元件精度使用的是已经有30年历史和经验的“RF功率标准”(NIST可追溯的)

您对82000系列插入元件的质量和可靠性的信心将通过 Coaxial Dynamics的1年质保期得到保证。

 

82000系列插入元件(30μA) [产品目录]

额定
功率
频率范围 (MHz)
2-30 25-60 50-125 100-250 200-500 400-1000 950-1300 1100-1800
5 W --- 82012 82020 82028 82036 82045 82068 82079
10 W --- 82013 82021 82029 82037 82046 82069 82080
25 W --- 82014 82022 82030 82038 82047 82070 82081
50 W 82004 82015 82023 82031 82039 82048 82071 82082
100 W 82005 82016 82024 82032 82041 82049 82072 82083
250 W 82006 82017 82025 82033 82042 82050 82073 ---
500 W 82007 82018 82026 82034 82043 82051 82074 ---
1000 W 82008 82019 82027 82035 82044 82052 82075 ---
2500 W 82009 --- --- --- --- --- --- ---
5000 W 82010 --- --- --- --- --- --- ---


82000系列插入元件(30μA)
[产品目录]

额定
功率
频率范围 (MHz)
2-30 25-60 50-125 100-250 200-500 400-1000
2500 W --- 82053 82054 82055 82056 82057
5000 W --- 82058 82059 82060 82061 82062
10000 W 82011 82063 82064 82065 82066 82067

以上大功率元件用于 81000-A和83000-A 系列功率计和7/8" 线路组件(仅峰值模式)

82000系列插入元件(30μA) [产品目录]

100 mW 型号 100 mW 型号 250 mW 型号 500 mW 型号
20-23 MHz 820A022 400-420 MHz 820A410 70-80 MHz 820B075 25-30 MHz 820C028
44-50 MHz 820A047 450-470 MHz 820A460 72-76 MHz 820B074 65-90 MHz 820C078
62-70 MHz 820A066 740-760 MHz 820A750 105-120 MHz 820B113 72-76 MHz 820C074
72-76 MHz 820A074 800-900 MHz 820A850 130-150 MHz 820B140 105-120 MHz 820C113
105-120 MHz 820A113   150-180 MHz 820B165 130-170 MHz 820C150
125-136 MHz 820A130   310-350 MHz 820B330 240-290 MHz 820C265
135-165 MHz 820A150   416-436 MHz 820B426 300-350 MHz 820C325
160-175 MHz 820A167   800-900 MHz 820B850 450-470 MHz 820C460
190-205 MHz 820A198   900-950 MHz 820B925 800-900 MHZ 820C850
310-350 MHz 820A330     900-950 MHZ 820C925


82000系列插入元件(30μA) [产品目录]

1 watt 型号 1 watt 型号 2.5 watts 型号
28-44 MHz 820D036 310-350 MHz 820D330 60-80 MHz 820E070
40-50 MHz 820D045 327-543 MHz 820D435 80-140 MHz 820E110
44-70 MHz 820D057 425-850 MHz 820D638 95-150 MHz 820E123
70-120 MHz 820D095 800-950 MHz 820D875 150-250 MHz 820E200
108-118 MHz 820D113 200-300 MHz 820E250
108-181 MHz 820D145 225-400 MHz 820E313
150-250 MHz 820D200 275-450 MHz 820E363
200-300 MHz 820D250 340-560 MHz 820E450
275-450 MHz 820D363 800-950 MHZ 820E875

还有其他低功率元件可选,请咨询我们如果您找不到您想要的东西

Entrance | Geopal | Coaxial Dynamics
1.COM
尚帕信息科技. 版权所有.Copyrights @ 2012. ICP12035134-1